with No hi ha comentaris

Casa passiva en Alfinach


 

 

Situada en una parcel•la amb fort pendent, es dissenya aquest habitatge en Alfinach, de forma compacta i orientada de manera que s’aprofita al màxim l’energia solar, cercant la bona assolellada a l’hivern i la protecció i reflectivitat a l’estiu.

S’utilitzen criteris passius per a la reducció de la seua demanda energètica: aïllament i inèrcia tèrmica de la superfície envoltant, absència de ponts tèrmics, alta qualitat de les finestres amb baixa transmitància tèrmica, estanquitat a l’aire, hermeticitat i un sistema de ventilació amb recuperació de calor.

L’energia necessària s’obté mitjançant fonts renovables. Un sistema solar fotovoltaic permet l’abastiment d’energia elèctrica. S’utilitzen materials naturals i sans que transpiren.

La façana autoportant de rajola cara vista permet un baix manteniment i la inexistència de ponts tèrmics. Finestres de triple vidre amb els mínims valors de transmitància tèrmica, vidres de baixa emissivitat i control solar i un bon segellat completen la qualitat de la superfície envoltant.

El fort pendent permet un sistema de reg per gravetat, que disposa d’un aljub per a la recollida i aprofitament de l’aigua de les cobertes. S’utilitzen espècies autòctones per al disseny del jardí i una zona d’hort en la part baixa de la parcel•la per a l’autoabastiment.

Projecte: Eva Verdú
Promotor: Privat
Any: 2018